spherical storage tank

تنش زدایی بر روی مخزن کروی

عملیات تنشگیری و بازپخت بر روی مخازن کروی جز عملیات حرارتی حساس و پر هزینه می‌باشد. حساسیت اجرای عملیات تنش گیری بر روی این نوع از قطعات باعث شده است که عملا فقط شرکت‌های توانا قادر به اجرای این نوع عملیات حرارتی در سطح دنیا باشند. سابقه اجرایی این شرکت در ایران و خارج از کشور بیان کننده توانایی و قدرت این شرکت در اجرای این نوع عملیات می‌باشد.


سوابق اجرایی عملیات بازپخت و تنش گیری بر روی مخازن کروی