پیشگرم

Preheat

عملیات پیشگرم

در زمان جوش برخی از مواد پایه برخی از عملیات حرارتی مانند پیشگرم و یا تنش زدایی ممکن است یک نیاز باشد.
این نوع از ترمیم های حرارتی به طور کلی به منظور اطمینان از درستی جوش و جلوگیری از حالات ناخواسته در زمان جوشکاری لازم است.

تقریبا تمامی حالات عملیات حرارتی هزینه بر بوده اما به شکل قطعه و میزان نرمی و سختی فلز و به طور کلی رفتار فلز حالت می دهد.
از مزایای عملیات پیشگرم در زمان جوشکاری می توان به موارد زیر اشاره

  1. سطح تنش های حرارتی را کاهش می دهد
  2. از زیان های حرارت بالا در فلزات جلوگیری می کند
  3. سختی جوش را به حداقل می رساند
  4. تخلخل در جوش را کاهش می دهد
  5. ترک خوردگی ناشی از هیدروژن را کاهش می دهد
  6. ساختار ناحیه منطقه تحت تاثیر حرارت را بهبود می دهد