کوره ها

کوره عملیات حرارتی

در مواردی جهت تنش زدایی بر روی قطعات، از کوره عملیات حرارتی مخصوص تنش زدایی استفاده می‌شود. کوره ها بسیار تواناتر ازتمامی روش های دیگر هستند. چرا که دمای محیط مجاور قطعه بسیار بالاتر از خود قطعه میباشد و اختلاف دما در نقاط مختلف قطعه کاهش پیدا میکند. همچنین از لحاظ اقتصادی در دراز مدت به صرفه تر هستند زیرا با توجه به انرژی مصرفی کوره می‌توان کل حجم کوره را گرم کرد و بنابراین به اندازه کل حجم کوره قطعه به آن وارد کرد.

به طور کلی دو مدل کوره جهت عملیات حرارتی وجود دارد

  1. کوره ثابت عملیات حرارتی
  2. کوره موقت

کوره ثابت عملیات حرارتی و تنش گیری چنانچه کار مورد نیاز تنش گیری در یک مکان ثابت، زیاد باشد، از لحاظ اقتصادی استفاده از کوره تنش زدایی و یا پیشگرم عاقلانه ترین روش کار می‌باشد. به نسبت حجم کوره می‌توان قطعات را داخل آن گذاشت و عملیات حرارتی مورد نیاز را اعمال نمود. کوره ها می‌تواند الکتریکی و یا گازوییل و یا گاز سوز باشد. روش کنترل و رکورد در کوره ها با توجه به الکتریکی و یا گازوییل سوز بودن آن شبیه به دستگاه تنش زدایی موضعی و یا دستگاه تنش زدایی گازوییل سوز می‌باشد

کوره تنش زدایی شرکت

کوره موقت عملیات حرارتی و تنش گیری در مواردی ساخت یک کوره موقت در محل کار و اجرای عملیات حرارتی از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است.  سازه مورد نیاز بایستی مانند کوره ثابت محاسبه و المان گرمایی مورد مصرف و تعداد آن نیز جداگانه بایستی طراحی و نصب شود. به طور کلی چنانچه کار در یک محیط عملیاتی از حدی خاص بیشتر باشد استفاده از کوره بهترین گزینه می‌باشد. برای مثال چنانچه چندین مخزن یکسان وجود دارد و یا آنکه مقدار زیادی لوله آماده تنش گیری وجود دارد که هنوز در محل اصلی نصب نگردیده است.

کوره موقت ساخته شده در شرکت