تست دانه بندی تنش گیری بر روی مخازن تحت فشار تنش گیری بر روی مخزن کروی

تست غیر مخرب پیشرفته در موصل

فیزآری و تافد، تنش زدایی بر روی سه مخزن کروی در شهر موصل عراق تنش زدایی و تست های غیرمخرب پیشرفته بر روی سه مخزن کروی P100, SP200, SP1100 در…Continue readingتست غیر مخرب پیشرفته در موصل

تست دانه بندی تنش گیری بر روی مخازن تحت فشار تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری مخزن کروی در شهرستان خمین

  فیزآری و تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر خمین استان مرکزی در مهر 98 اجرای تست غیر مخرب پیشرفته فیزآری و عملیات حرارتی بر روی دو عدد…Continue readingتنش گیری مخزن کروی در شهرستان خمین