تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق

Stress relieve of spherical tank

اجرای عملیات حرارتی PWHT بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق – زمستان 1395

عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق توسط متخصصین اجرای عملیات حرارتی این شرکت. مشخصات مخزن و عملیات حرارتی به شرح زیر است:

  • قطر: 18 متر
  • بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر
  • متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی گراد بر ساعت
  • دمای نگهداری: 595 تا 630 درجه سانتی گراد
  • متوس نرخ سرمایش: 65 درجه سانتی گراد بر ساعت

میانگین دمای محیط در طول عملیات حرارتی: 9 درجه سانتیگراد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *