تنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق

Stress relieve on spherical Tank

تنش گیری مخازن کروی در شهر لطیفیه عراق در تابستان 1394

اجرای عملیات حرارتی بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق در ماه ژون و ژولای 2015 توسظ تیم مهندسی این شرکت. مشخصات مخزن به شرح زیر است:

  • قطر: 18 متر
  • بیشترین ضخامت: 55 میلی متر
  • متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی گراد بر ساعت
  • دمای نگهداری: 595 تا 630 در جه سانتیگراد
  • متوسط نرخ سرمایش:65 درجه سانتی گراد بر ساعت

عملیات حرارتی در دمای محیطی 45 درجه سانتی گراد صورت گرفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *