تنش گیری مخزن کروی در شهر حله عراق

Stress relieve by hamedsoft

تنش زدایی در شهر حله عراق – دسامبر 2014

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی در شهر حله عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft

مشخصات مخزن به شرح زیر است:

  • قطر: 18 متر
  • بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر
  • متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتیگراد بر ساعت
  • دمای نگهداری: 595 تا 630 درجه سانتیگراد
  • متوسط نرخ سرمایش: 65 درجه سانتیگراد بر ساعت

عملیات در شرایط محیطی 28 درجه سانتیگراد اجرا شد


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *