تنش زدایی مخزن کروی در شهر رصافه عراق

Spherical Tank in Rassafe

عملیات حرارتی تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر رصافه عراق – سپتامبر 2014

اجرای عملیات حرارتی تنش گیری مخزن کروی ساخته شده در شهر رصافه عراق در بهار سال 94 توس متخصصین این شرکت. شرایط مخزن کروی مزبور به شرح زیر است:

  • قطر: 18 متر
  • بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر
  • متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتیگراد بر ساعت
  • دمای نگهداری بین 595 تا 630 درجه سانتیگراد.
  • نرخ سرمایش: 65 درجه سانتیگراد بر ساعت

عملیات حرارتی در دمای محیطی 22 درجه سانتیگراد صورت گرفت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *