تنش گیری بر روی مخزن کروی

تنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق

تنش گیری مخازن کروی در شهر لطیفیه عراق در تابستان 1394 اجرای عملیات حرارتی بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق در ماه ژون و ژولای 2015 توسظ…Continue readingتنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق