Spherical Tank in Rassafe

تنش زدایی مخزن کروی در شهر رصافه عراق

عملیات حرارتی تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر رصافه عراق – سپتامبر 2014 اجرای عملیات حرارتی تنش گیری مخزن کروی ساخته شده در شهر رصافه عراق در بهار سال 94 توس متخصصین این شرکت. شرایط مخزن کروی مزبور به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: Read more about تنش زدایی مخزن کروی در شهر رصافه عراق[…]