انجام عملیات تنش زدایی در واحدهای ۷۱، ۷۵، و ۷۹ تعمیرات اساسی ۹۴

PWHT by Hamedsoft

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی در واحد های ۷۱ و ۷۵ و ۷۹ پالایشگاه بندرعباس زیر نظر ناظرین پالایشگاه بندرعباس
به مقدار تقریبی ۳۰۰۰ اینچ در تعمیرات اساسی آذر ۱۳۹۴

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *