عملیات حرارتی مخزن کروی

تنش گیری مخزن کروی در شهر ابوغریب عراق

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر ابو غریب عراق در اردیبهشت 1397 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر کربلای عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft در تاریخ 6 می 2018 مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است: Tank Name: SP100A Dia : 18600 mm Maximum Thickness: 46mm Average heating rate: 69’C/Hh Holding temperature: Read more about تنش گیری مخزن کروی در شهر ابوغریب عراق[…]

تنش گیری مخزن کروی

تنش گیری مخزن کروی 3000 متر مکعبی در شهر کربلا

تنش زدایی بر روی مخزن کروی در شهر کربلای عراق در دسامبر 2016 اجرای عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر کربلای عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft در تاریخ 29 دسامبر 2016. مشخصات مخزن کروی به شرح زیر است: Tank Name: T101B Dia : 17900 mm Maximum Thickness: 46mm Average heating rate: 69’C/Hh Holding Read more about تنش گیری مخزن کروی 3000 متر مکعبی در شهر کربلا[…]

Stress relieve of spherical tank

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق

اجرای عملیات حرارتی PWHT بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق – زمستان 1395 عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق توسط متخصصین اجرای عملیات حرارتی این شرکت. مشخصات مخزن و عملیات حرارتی به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی Read more about تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر ناصریه عراق[…]

Stress relieve on spherical Tank

تنش گیری مخزن کروی در شهر کوت عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر کوت عراق – زمستان 95 در دی ماه 95 عملیات حرارتی پس از گرمایش بر روی مخزن تحت فشار در شهر کوت عراق انجام شد. مشخصات این تانک به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت: 55 میلی متر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتیگراد بر Read more about تنش گیری مخزن کروی در شهر کوت عراق[…]

Heat treatment on spherical Tank

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق

تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق – می 2015 در می 2015 عملیات حرارتی بر روی یک عدد مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق صورت گرفت. مشخصات تانک مزبور به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت: 55 میلی متر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی گراد بر ساعت دمای Read more about تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر دیوانیه عراق[…]

Stress relieve on spherical Tank

تنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق

تنش گیری مخازن کروی در شهر لطیفیه عراق در تابستان 1394 اجرای عملیات حرارتی بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق در ماه ژون و ژولای 2015 توسظ تیم مهندسی این شرکت. مشخصات مخزن به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت: 55 میلی متر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتی گراد Read more about تنش گیری بر روی دو مخزن کروی در شهر لطیفیه عراق[…]

Stress relieve by hamedsoft

تنش گیری مخزن کروی در شهر حله عراق

تنش زدایی در شهر حله عراق – دسامبر 2014 اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی در شهر حله عراق توسط گروه مهندسی Hamedsoft مشخصات مخزن به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتیگراد بر ساعت دمای نگهداری: 595 تا 630 درجه سانتیگراد متوسط نرخ سرمایش: 65 درجه Read more about تنش گیری مخزن کروی در شهر حله عراق[…]

Spherical Tank in Rassafe

تنش زدایی مخزن کروی در شهر رصافه عراق

عملیات حرارتی تنش گیری بر روی مخزن کروی در شهر رصافه عراق – سپتامبر 2014 اجرای عملیات حرارتی تنش گیری مخزن کروی ساخته شده در شهر رصافه عراق در بهار سال 94 توس متخصصین این شرکت. شرایط مخزن کروی مزبور به شرح زیر است: قطر: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه: 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: Read more about تنش زدایی مخزن کروی در شهر رصافه عراق[…]

Spherical in TAJI-IRAQ

عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر تاجی عراق

اجرای عملیات تنش گیری مخزن کروی در شهر تاجی عراق این عملیات با موفقیت توسط نیروهای این شرکت در دسامبر 2014 انجام شد. مشخصات مخزن به شرح زیر است. قطر خارجی: 18 متر بیشترین ضخامت بدنه : 55 میلیمتر متوسط نرخ گرمایش: 55 درجه سانتیگراد بر ساعت دمای نگهداری: 595 تا 630 درجه سانتیگراد. نرخ سرمایش: Read more about عملیات حرارتی بر روی مخزن کروی در شهر تاجی عراق[…]