انجام عملیات تنش زدایی در واحدهای متانول و ال پی جی تعمیرات اساسی97

تنش زدایی

اجرای عملیات حرارتی تنش زدایی واحدهای متانول و ال پی جی پتروشیمی خارگ در تعمیرات اساسی اردیبهشت  1397 به مقدار 22 روز

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *